ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ορίσατε  στο διαδικτυακό τόπο JACOBS DOUWE EGBERTS PROFESSIONAL® («jacobsdouweegbertsprofessional.gr»). Ο συγκεκριμένος Διαδικτυακός τόπος προσφέρεται σε εσάς από την JACOBS DOUWE EGBERTS (τοπική επωνυμία) με έδρα στην Κηφισίας 44, Monumental Plaza Building B’, Μαρούσι, 151 25, Ελλάδα.

 

Εφαρμογή

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης ("Όροι χρήσης") εφαρμόζονται σε όλες τις επισκέψεις και χρήσεις του Διαδικτυακού τόπου, καθώς επίσης σε όλες τις πληροφορίες, συστάσεις ή/και υπηρεσίες που παρέχονται σε σας από ή μέσω του παρόντος Διαδικτυακού τόπου (οι "Πληροφορίες"). Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο δηλώνετε τη συναίνεσή σας με τους Όρους Χρήσης. Οι εν λόγω Όροι Χρήσης δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν με άλλο τρόπο από την JACOBS DOUWE EGBERTS σε οποιοδήποτε χρόνο. Οι μεταβληθέντες ή τροποποιηθέντες Όροι Χρήσης ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

 

Πληροφορίες και ευθύνη

Οι Πληροφορίες είναι αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Η JACOBS DOUWE EGBERTS δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς ή οποιαδήποτε ανακρίβεια ή ατέλεια των Πληροφοριών, με εξαίρεση την περίπτωση που η ζημία είναι αποτέλεσμα δόλου ή σοβαρής αμέλειας από μέρους της JACOBS DOUWE EGBERTS ή των διαχειριστών της. Επίσης, η JACOBS DOUWE EGBERTS δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων - χωρίς περιορισμό - ζημιών που προκύπτουν από παράλειψη ή καθυστέρηση στην παράδοση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποκλοπή ή χειραγώγηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και μετάδοση ιών.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου ή σε σχέση με αυτόν, θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την JACOBS Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι Όροι Χρήσης υπόκεινται στην JACOBS Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως αυτή δημοσιεύεται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

 

Συνδεδεμένοι Ιστότοποι

Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους του διαδικτύου. Η JACOBS DOUWE EGBERTS δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση ή το περιεχόμενο των ιστότοπων του διαδικτύου που οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο ή των ιστότοπων στους οποίους οδηγεί ο παρών ιστότοπος. Η JACOBS Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της JACOBS DOUWE EGBERTS δεν ισχύει σε τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε τέτοιου είδους εξωτερικούς ιστότοπους ή μέσω αυτών.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα σε αυτό το Διαδικτυακό τόπο και οι Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ανήκουν στην JACOBS DOUWE EGBERTS. Οι χρήστες επιτρέπεται να διαβάζουν το Διαδικτυακό τόπο και τις Πληροφορίες και να δημιουργούν αντίγραφα για προσωπική χρήση, για παράδειγμα μέσω εκτύπωσης ή αποθήκευσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Διαδικτυακού τόπου ή των Πληροφοριών, για παράδειγμα αποθήκευση ή αναπαραγωγή (μέρους) του Διαδικτυακού τόπου σε τυχόν εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους ή δημιουργία συνδέσμων, συνδέσμων υπερκειμένου ή συνδέσμων σε βάθος μεταξύ του Διαδικτυακού τόπου και τυχόν άλλων διαδικτυακών τόπων, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση, απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της JACOBS DOUWE EGBERTS.

Το «JACOBS®» και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτόν το Διαδικτυακό τόπο αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. (“KDE”), της JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. ή άλλων συνδεδεμένων εταιριών ή θυγατρικών της.

 

Αυτόκλητες ιδέες

Σε περίπτωση που δημοσιεύσετε αυτόκλητες ιδέες ή/και υλικό αποτελούμενο από κείμενο, εικόνα, ήχο, λογισμικό, πληροφορίες ή άλλο (τα "Υλικά") σε αυτό το Διαδικτυακό τόπο ή τα στείλετε στην JACOBS DOUWE EGBERTS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με διαφορετικό τρόπο, η JACOBS DOUWE EGBERTS θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, αντιγράψει ή/και να εκμεταλλευτεί εμπορικά τέτοιου είδους Υλικά στο μέγιστο βαθμό και χωρίς χρέωση, ενώ η JACOBS DOUWE EGBERTS δεν θα δεσμεύεται από οποιαδήποτε υποχρέωση τήρησης απορρήτου σε σχέση με αυτά τα Υλικά.

Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος και δεσμεύεστε να αποζημιώσετε πλήρως την JACOBS DOUWE EGBERTS έναντι όλων των ενεργειών, αξιώσεων και υποχρεώσεων που τυχόν υποστεί, υποβληθεί ή επιβαρυνθεί η JACOBS DOUWE EGBERTS ως αποτέλεσμα της χρήσης ή/και αξιοποίησης των Υλικών που παραβιάζουν τα δικαιώματα (πνευματικής ιδιοκτησίας) οποιουδήποτε τρίτου ή είναι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ζημιογόνα (παράνομα) έναντι των τρίτων.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι χρήσης θα διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους της Ελλάδας. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με αυτούς τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων διαφορών που αφορούν στην ύπαρξη και ισχύ αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα, εκτός αν κανονιστικές απαιτήσεις με δεσμευτικό χαρακτήρα ορίζουν διαφορετικά.

 

Τελευταία έκδοση: 14 Ιουνίου 2016