JACOBS GOES TO TEDXATHENS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «JACOBS DOUWE EGBERTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ GR ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Κηφισιάς, επί της επί της Λεωφ. Κύμης και Σενέκα 10, Κηφισιά, ΤΚ 14564, με ΑΦΜ 800653652 και Δ.Ο.Υ Κηφισιάς (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Interweave, Υπηρεσίες Διαδικτυακής και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας Ε.Π.E» και το διακριτικό τίτλο «Interweave Ε.Π.E», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραϊσκάκη 27-29 και Μίκωνος 1 με ΑΦΜ 800471868 και ΔΟΥ ΣΤ’ (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος με το εμπορικό σήμα «JACOBS», προκηρύσσει διαγωνισμό «JACOBS GOES TO TEDXATHENS 2023» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω προωθητικής ενέργειας εντός του λογαριασμού JACOBS Professional Greece στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram https://www.instagram.com/jacobsprofessionalgreece/
 2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη πέντε (5) νικητών που θα κερδίσουν από μία προσωπική πρόσκληση για το TEDxAthens 2023 (εφεξής το «Δώρο»).
 3. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες»). 
 4. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι δευτέρου βαθμού.
 5. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 19 Μαΐου 2023 έως και τις 24 Μαΐου 2023 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»).
 6. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιείται σταδιακά κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, εφόσον ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: (α) follow τον λογαριασμό Instagram @jacobsprofessionalgreece (β) γραπτή απάντηση στα σχόλια στην ερώτηση «για ποιους λόγους θα ήθελες να έρθεις στο TEDxAthens 2023» και tag δύο (2) φίλους (γ) διαβάσει και αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους παρόντες όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δηλώνοντας ότι i) δεν προσβάλλεται και δεν μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η προσωπικότητά του ή η εικόνα του από τη συγκεκριμένη προσωθητική ενέργεια, άλλως παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε σχετική αξίωση ή ένσταση, ii) δεν προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, προσωπικά δεδομένα τρίτων ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
 7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανωτέρω ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
 8. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό όσες φορές επιθυμούν, αλλά μπορούν να κληρωθούν μέχρι μία φορά ο κάθε ένας. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση  για τους συμμετέχοντες. 
 9. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανένα τρόπο.
 10. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας (1) ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη πέντε (5) νικητών στα γραφεία της Διαφημιστικής (Καραϊσκάκη 27-29, Αθήνα), παρουσία δύο εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Οι ως άνω αναδεικνυόμενοι από την κλήρωση νικητές θα καλούνται εφεξής οι «Νικητές» και θα είναι ανάμεσα από τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κερδίσουν τα δώρα που αναφέρονται στον όρο 2 του παρόντος. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2023 και ώρες  μεταξύ 12:00 και 14:00.
 11. Από την ίδια ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν πέντε (5) αναπληρωματικοί νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των Νικητών είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές είτε σε περίπτωση που οι Νικητές  αρνηθούν ή δεν παραλάβουν το Δώρο. 
 12. Οι Νικητές  θα ειδοποιηθούν από τη Διοργανώτρια στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν  κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τον όρο 7 του παρόντος για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου. Σε περίπτωση που οι Νικητές δεν παραλάβουν το Δώρο θα ειδοποιείται από τη Διοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός. 
 13. Σε περίπτωση που ούτε οι Νικητές ούτε οι Αναπληρωματικοί δεν παραλάβουν το Δώρο, το δικαίωμα για παραλαβή ή απαίτηση του δώρου αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών και αντίστοιχα των Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας, ο οποίος θα προσπαθεί να εντοπίσει το νικητή για μία (1) εργάσιμη ημέρα.
 14. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι Νικητές/Αναπληρωματικοί δεν θα έχουν καμία αξίωση έναντι τους στην περίπτωση που οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί αδυνατούν ή αρνηθούν να παραλάβουν το δώρο ή αδρανήσουν με ή χωρίς υπαιτιότητά τους για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή αμέλεια σε σχέση με την απαιτούμενη συνδρομή τους για την παραλαβή του Δώρου τους ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.
 15. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και αυστηρά προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως ή εκχωρήσεως σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα δώρα. 
 16. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή/και να καταργήσει ή να τροποποιήσει οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου/διαδικασίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. 
 17. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επιπλέον η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφόσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του, ή προσβάλλει προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, ή περιουσιακά, ιδιοκτησιακά ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα του ιδίου του Συμμετέχοντα ή τρίτων προσώπων.
 18. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες ή/και τους Νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό. Εξαιτίας της αντικειμενικής αδυναμίας της Διοργανώτριας / Διαφημιστικής να έχουν αντίληψη του τεράστιου όγκου του υλικού που καθημερινά δημοσιοποιείται απευθείας στο Internet από τους χρήστες του, είτε μέσω της τεχνικής διαδικασίας της άμεσης καταχώρισης  είτε με άλλους παρεμφερείς τρόπους, δεν θα ευθύνονται για καμία μετάδοση, καταχώριση ή διακίνηση των δημοσιευμάτων (κειμένων και φωτογραφιών) μέσω Internet για την οποία η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν θα έχουν ειδικώς γραπτώς συναινέσει και η οποία θα παραβιάζει τη νομοθεσία (όπως ενδεικτικά τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, του νόμου 2472/1997 και του κανονισμού της ΕΕ 2016/ 679 για την προστασία των δεδομένων και τέλος τα χρηστά ήθη και μεταξύ αυτών και εκείνα που διαμορφώνονται στην κοινωνία του Internet.
 19. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων όπως αναφέρονται ανωτέρω [ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), διεύθυνση παράδοσης του Δώρου], τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού.Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τη Διαφημιστική για λογαριασμό της Διοργανώτριας και δύναται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους ως άνω σκοπούς.
 20. Οι Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό «JACOBS GOES TO TEDXATHENS 2023» και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια JACOBS DOUWE EGBERTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ GR ΕΠΕ στην Αθήνα να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξει για τους ως άνω σκοπούς και συγκατατίθενται στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τη Διοργανώτρια, καθώς και για την γνωστοποίηση των δεδομένων αυτών στη Διαφημιστική Εταιρεία Interweave Ε.Π.E., με σκοπό την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και την αποστολή του δώρου στους νικητές του διαγωνισμού. Τα δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν, θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Κανονισμού της ΕΕ  2016/679 και θα τύχουν επεξεργασίας συνολικά για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες – μη νικητές και και για έξι (6) μήνες μετά την παραλαβή των δώρων από τους συμμετέχοντες – νικητές για τους νικητές και έπειτα από τα ως άνω χρονικά διαστήματα θα διαγραφούν.
 21. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση, Λεωφ. Κύμης και Σενέκα 10, Κηφισιά, ΤΚ 14564, είτε σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση consumerservice.gr@jdecoffee.com ή στη privacy@jdecoffee.com, υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διαφημιστική.
 22. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. 
 23. Η αποδοχή των παρόντων όρων από τους συμμετέχοντες δίνει την άδεια στην διοργανώτρια να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών σε ιστοσελίδα της επιλογής της διοργανώτριας ή/και την χρήση τους για προωθητικούς σκοπούς.
 24. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται (α) την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού (παρόντων όρων) και προϋποθέσεων και (β) την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, στο μέτρο που αυτό προβλέπεται ή προκύπτει από τους παρόντες όρους.
 25. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 
 26. Οι παρόντες όροι συμμετοχής είναι αναρτημένοι στη σελίδα στη διεύθυνση https://www.jacobsdouweegbertsprofessional.gr/xmas-oroi-2022

 

Αθήνα, 12/12/2022